Všeobecné smluvní podmínky užívání

služeb poskytovaných fyzickou osobou Markem Kotalou podnikajícím pod IČ:73912204 (dále jen jako "VHS-Převod") (mimo jiné) na stránkách vhs-prevod.cz (dále jen „Podmínky”), týkajících se zejména služby ZÁLOHOVÁNÍ VIDEO OBSAHU s názvem "MOJE ZÁLOHA"

1. Obecná ustanovení

 • 1.1.Tyto Podmínky se skládají z následujících částí, které společně tvoří nedílný celek všeobecných smluvních podmínek užívaní služeb poskytovaných VHS Převodem.
  • 1.1.1.tyto obecné smluvní podmínky obsahující základní práva a povinnosti Poskytovatele a Uživatele a odkazující na další části Podmínek (dále jen „Obecné Podmínky”);
  • 1.1.2.zásady ochrany osobních údajů upravující zejména práva a povinnosti související se získáváním, správou a zpracováním osobních údajů Uživatelů (dále jen „Zásady ochrany osobních údajů”);
  • 1.1.3.zásady uživatelského obsahu upravující zejména pravidla dovoleného a nedovoleného Uživatelského obsahu a/nebo Nahraných souborů (dále jen „Zásady Uživatelského obsahu”);
  • 1.1.4.pravidla oznámení o závadném obsahu upravující náležitosti oznámení o právně závadném Uživatelském obsahu (dále jen „Pravidla Oznámení”).
 • Pro vyloučení pochybností jsou Zásady ochrany osobních údajů, Zásady Uživatelského obsahu nedílnou a závaznou součástí těchto Podmínek.
 • 1.2.Vytvořením účtu (zajišťuje vždy Poskytovatel) a prvotním přihlášením ke svému účtu pomocí přiřazeného jména a hesla souhlasíte jakožto Uživatel s těmito Podmínkami a zavazujete se dodržovat pravidla v nich uvedená, včetně Zásad ochrany osobních údajů, Zásad Uživatelského obsahu, Pravidel Oznámení a veškerých pravidel a dalších podmínek, na které tyto Podmínky odkazují. V případě, že s těmito Podmínkami a jejich dodržováním nesouhlasíte, nejste oprávněn(a) užívat Server ani Služby poskytované prostřednictvím VHS-Převodu.
 • 1.3.Definice. Pro účely těchto Podmínek mají níže uvedené pojmy následující význam:
  • 1.3.1.„Poskytovatel” Služeb na Serveru je fyzická osoba podníkající pod IČ:73912204 , jednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
  • 1.3.2.„Uživatel” je fyzická či právnická osoba, která užívá Služeb Poskytovatele.
  • 1.3.3.„Server” je soubor aplikací, webového rozhraní a dalšího funkčně nebo technicky souvisejícího hardware a software sloužící pro zajištění přístupu ke Službě ze strany Uživatelů a poskytování Služby, a to zejména prostřednictvím domény vhs-prevod.cz
  • 1.3.4.„Služba” představuje soubor služeb poskytovaných Poskytovatelem Uživateli spočívajících zejména v ukládání obsahu informací poskytnutých Uživatelem ve smyslu ust. § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v účinném znění.
  • 1.3.5.„Nahrané soubory” jsou (i) veškeré soubory uložené (uploadované) Uživatelem na Server, (ii) veškeré soubory zkopírované na Serveru Uživatelem ze souborů již dříve nahraných jinými Uživateli na Server a (iii) veškeré soubory zkopírované na Server Uživatelem prostřednictvím Služby ze souborů uložených na jiných serverech a datových úložištích. Nahrané soubory jsou Poskytovatelem uloženy na úložném prostoru Serveru.
  • 1.3.6.„Uživatelský obsah” představuje veškeré informace Uživatelem uložené či jinak zaslané nebo umístěné na Server, a to především ve formě Nahraných souborů.
  • 1.3.7.„Oznámení” je zpráva o porušení práva dle čl. 6 těchto Podmínek.
  • 1.3.8.„Registrovaný Uživatel” je uživatel, kterému byl přiřazen přístup ke Službě prostřednictvím Poskytovatele.
  • 1.3.9.„Nabídka Poskytovatele” znamená aktuální a platně uveřejněnou nabídku Služeb pro daného Uživatele umístěnou na Serveru.
  • 1.3.10. "Disková kvóta" je vyhrazený a předplacený garantovaný datový prostor na Serveru, který je sjednán pro každého Uživatele individuálně.
  • 1.3.11.„Podmínky” znamenají nedílný a závazný soubor Obecných Podmínek, Zásad ochrany osobních údajů, Zásad Uživatelského obsahu a Pravidel Oznámení.

2. Poskytované Služby

 • 2.1.Poskytovatel umožňuje Uživateli využívat tyto Služby:
  • 2.1.1.poskytování úložného prostoru pro Nahrané soubory, jejich správu, opětovné stažení a prohlížení videosouborů online
  • 2.1.2.další služby dostupné na Serveru dle tam uvedených podmínek.

3. Uživatelé a rozsah poskytovaných Služeb

 • 3.1.Služby nabízené Poskytovatelem může využívat každý uživatel s přiřazeným uživatelským jménem a heslem, které mu sdělí Poskytovatel
 • 3.2.Uživatel může (v závislosti na aktuální Nabídce Poskytovatele) využívat služeb:
  • 3.2.1.stahování souborů uložených na Serveru
  • 3.2.2.nahrávání souborů na Server do maximální kapacity své Diskové kvóty
  • 3.3.3.uspořádání vlastních Nahraných souborů ve složkách, jejich přesuny a mazání a editace (pokud je funkce přístupná;
  • 3.3.4.rychlost stahování souborů uložených na Serveru není ze strany Poskytovatele jakkoli omezována a je omezena pouze vlastnostmi Hardware a Sofrware připojení Serveru.

4. Práva a povinnosti Uživatelů

 • 4.1.Uživatel je povinen uvádět při registraci pravdivé, aktuální a úplné údaje identifikující jej jako Uživatele. Pakliže Poskytovatel zjistí, že údaje nejsou pravdivé, vyhrazuje si právo zablokovat či zrušit uživatelský účet takovéhoto Uživatele.
 • 4.2.Uživatel je odpovědný za Uživatelský obsah. Umístěním Uživatelského obsahu na Server se Uživatel nezbavuje jakéhokoli práva k Uživatelskému obsahu a je oprávněn s ním disponovat, nestanoví-li tyto Podmínky jinak.
 • 4.3.Umístěním Nahraného souboru na Server pověřuje Uživatel Poskytovatele k automatizovanému zpracování a uložení příslušného Nahraného souboru, popř. jeho kopií, na Serveru.
 • 4.4.Umístěním Nahraného souboru na Server dále Uživatel pověřuje Poskytovatele k automatizovanému zpracování obsahu souboru umožňujícímu vytvoření o zobrazení jakýchkoli dostupných metadat o obsahu souboru (zejména, dle povahy souboru, velikost, formát/codec, rozlišení, datový tok).
 • 4.5.Uživatel bere na vědomí, že zpracování Nahraného souboru probíhá automatizovaně a Uživatel bere na vědomí, že automatizované zpracovávání názvu souboru může v nezbytném rozsahu vést ke zkrácení, úpravě a/nebo změně jeho názvu za účelem jeho zařazení do systému Nahraných souboru na Serveru Poskytovatele. Poskytovatel však nijak nezkoumá obsah ani název Nahraného souboru. S výjimkou pověření/oprávnění uvedených v tomto článku 4.2. Podmínek. Uživatel neuděluje Poskytovateli žádné oprávnění/licenci k užití Nahraného souboru.
 • 4.6.Uživatel je povinen zajistit soulad umístění Nahraného souboru jakož i jiného Uživatelského obsahu na Server se Zásadami Uživatelského obsahu.
 • 4.7.Uživatel prohlašuje, že je oprávněn Uživatelský obsah umístit na Server.
 • 4.8.Poskytovatel neprovádí žádnou kontrolu oprávněnosti nebo neoprávněnosti ukládání nebo sdílení Uživatelského obsahu Uživatelem. Odpovědnost Poskytovatele je vymezena v čl. 5.2. těchto Podmínek.
 • 4.9.Uživatel nesmí pozměňovat obsah Serveru ani do něj jakkoliv jinak zasahovat, ohrožovat, narušovat jeho provoz nebo získávat osobní údaje o jiných Uživatelích.
 • 4.10.Uživatel není oprávněn zpřístupnit své přihlašovací údaje umožňující přístup na jeho uživatelský účet třetí osobě. V případě, že Uživatel třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody, jako by se zneužití dopustil sám. V případě, že se Uživatel dozví nebo bude mít důvodné podezření o zneužití své účtu (či neoprávněném přístupu k němu), je povinen o této skutečnosti bezodkladně informovat Poskytovatele. V případě, že tuto skutečnost Poskytovateli bezodkladně neoznámí, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody, jako by se zneužití dopustil sám.
 • 4.11.Uživatelské účty nelze bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele bezplatně či úplatně převádět, půjčovat, pronajímat, prodávat ani jakkoliv jinak trvale či dočasně zcizovat či poskytovat třetím osobám. Provozovatel si vyhrazuje právo zablokovat či zrušit uživatelské účty, které používá více osob nežijících v jedné společné domácnosti, nebo blokovat či zrušit uživatelské účty, které byly v rozporu s tímto ustanovením.
 • 4.12 I přesto, že poskytovatel aktivně vede zálohy veškerých uživatelských dat a to v odlišné lokalitě než jsou data na serveru, tak aby zajistil co možná nejvyšší úroveň zabezpečení proti ztrátě a odcizení, tak se uživatelům doporučuje vést vlastní zálohy.
 • 4.13 Poskytovatel nebere zodpovědnost za případnou ztrátu dat a uživatel v souladu s těmito podmínkami a Uživatel se zříká jakékoliv možnosti vymáhání případné újmy a to jak datové, fyzické tak psychické.

5. Práva a povinnosti Poskytovatele

 • 5.1.Poskytovatel žádným způsobem nesleduje, neotevírá ani neanalyzuje Uživatelský obsah. Tímto ustanovením není dotčeno právo omezovat přístup či mazat Uživatelský obsah dle těchto Podmínek.
 • 5.2.Poskytovatel odpovídá (v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v účinném znění) za obsah informací nahraných Uživatelem na Server pouze tehdy, mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a povaze případu vědět, že obsah ukládaných informací nebo jednání Uživatele jsou protiprávní, nebo dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání Uživatele a neprodleně neučinil veškeré kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací.
 • 5.3.Poskytovatel není (v souladu s ustanovením § 6 zákona o některých službách informační společnosti) povinen dohlížet na obsah jím přenášených nebo ukládaných informací, ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah informace.
 • 5.4.Poskytovatel si vyhrazuje právo smazat, odstranit, znepřístupnit či jinak omezit dostupnost jakéhokoli Uživatelského obsahu.
 • 5.5.Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn kdykoliv a jakýmkoliv způsobem upravit Server, jakož i poskytované Služby, jejich rozsah a podmínky, a to bez předchozího upozornění Uživatele. Uživatel dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že tyto úpravy mohou mít vliv na funkčnost jednotlivých Služeb, případně tuto funkčnost mohou i zcela vyloučit. Uživateli nevzniká nárok na náhradu škod plynoucích z tohoto omezení nebo zastavení funkčnosti poskytovaných služeb způsobených takovýmito úpravami Serveru nebo Služeb.
 • 5.6 Poskytovatel se zavazuje poskytnou uživateli diskovou kvótu o sjednané velikosti za sjednaných podmínek a ceny.
 • 5.7 Poskytovatel se zavazuje a je mu dovoleno provádět aktivně zálohy veškerých dat uživatele tak, aby dosáhl co možná největšího možného zabezpečení proti ztrátě nebo odcizení dat a to minimálně 1x týdně.

6. Následky porušení Podmínek

 • 6.1.V případě, že Poskytovatel odstraní či znepřístupní Uživatelský obsah z důvodu porušení těchto Podmínek nebo právních předpisů ze strany Uživatele, eviduje Poskytovatel příslušnému Uživateli první případ porušení těchto Podmínek. Další užívání Služeb a Serveru ze strany Uživatele je Poskytovatel oprávněn v takovém případě podmínit prohlášením Uživatele o souhlasu s těmito Podmínkami a Zásadami Uživatelského obsahu.
 • 6.2.V případě opakovaného porušení těchto Podmínek ze strany stejného Uživatele je Poskytovatel oprávněn:
  • 6.2.1.omezit práva Uživatele a/nebo rozsah Služeb poskytovaných Uživateli (například, mimo jiné, neumožnit uložení (upload) jakéhokoli souboru); a/nebo
  • 6.2.2.podmínit další užívání Služeb a Serveru ze strany Uživatele prohlášením o právní bezvadnosti veškerého Uživatelského obsahu, který Uživatel umístil na Server.
 • 6.3.V případě dalšího podstatného porušení Podmínek nebo v případě jakéhokoli mimořádně závažného porušení těchto Podmínek nebo právních předpisů je Poskytovatel oprávněn:
  • 6.3.1.omezit práva Uživatele a/nebo rozsah Služeb poskytovaných Uživateli (například, mimo jiné, neumožnit uložení (upload) jakéhokoli souboru);
  • 6.3.2.účet Uživatele bez náhrady zablokovat či zrušit, tj. odstoupit od smlouvy o poskytování Služeb dle těchto Podmínek. a/nebo
 • 6.4.Uživatel, jemuž byl zablokován nebo zrušen účet Uživatele, není oprávněn nadále užívat Služby nebo Server, a to ani pod odlišným účtem.

7. Odpovědnost za škodu

 • 7.1.Není-li v těchto Podmínkách stanoveno výslovně jinak, Služby poskytované Poskytovatelem Uživateli jsou poskytovány „tak jak jsou”. Poskytovatel neposkytuje Uživateli žádné záruky ohledně Služeb nebo Serveru, zejména žádné záruky ohledně funkčnosti a dostupnosti Služeb. Poskytovatel zejména Uživateli nezaručuje, že:
  • 7.1.1.Služby budou dostupné nepřetržitě dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu;
  • 7.1.2.Služby budou plně funkční po celou dobu dostupnosti Služeb;
  • 7.1.3.Služby budou poskytovány bez chyb;
 • 7.2.Uživatel prohlašuje, že bere na vědomí, že Poskytovatel neposkytuje ohledně poskytování Služeb žádné záruky, a že je proto poskytování Služeb spojeno s určitým rizikem. Uživatel toto riziko akceptuje a zavazuje se učinit veškeré přiměřené kroky k tomu, aby v maximální možné míře vyloučil či omezil možnost vzniku újmy či jiných nepříznivých následků na svojí straně v souvislosti s užíváním Služeb.
 • 7.3.Poskytovatel Uživateli neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která Uživateli vznikne v souvislosti s používáním Serveru, Služeb či jakéhokoli Uživatelského Obsahu. Poskytovatel vůči Uživateli zejména neodpovídá za:
  • 7.3.1.nefunkčnost, nedostupnost či špatnou dostupnost či funkčnost nebo rychlost jakékoliv Služby;
  • 7.3.2.ztrátu, neuložení nebo poškození jakéhokoliv Uživatelského obsahu, včetně Nahraných souborů ipřesto, že Poskytovatel je povinnen vést a vede aktivně zálohy veškerých dat uživatelů.
 • 7.4 Poskytovatel také neodpovídá za nefunkčnost špatně nahraného/uploadovaného videosouboru či souboru, který si uživatel na server nahrál.
 • 7.5 Poskytovatel důrazně doporučuje po uploadu každého videosouboru zkontrolovat jeho funkčnost spuštěním online. Tím se zaručí, že je soubor funkční a aktuální a že i zálohy, které poskytovatel vytváří budou funkční a aktuální.

8. Ochrana osobních údajů & Obchodní sdělení

 • 8.1.Poskytovatel chrání informace a osobní údaje obdržené od Uživatelů, a to včetně osobních (popř. citlivých) údajů, v souladu s právními předpisy a Zásadami ochrany osobních údajů.
 • 8.2.Uživatel tímto bere na vědomí a vyslovuje souhlas s tím, že v rámci Služeb mohou být zobrazovány reklamní a/nebo propagační sdělení (dále jen „reklama”). Tato reklama se může týkat obsahu Služeb, dotazů zadávaných prostřednictvím Služeb i jiných informací.

9. Objednávka, platba a doba trvání diskové kvóty

 • 9.1 Poskytovatel poskytuje uživateli jedno měsíční zkušební období na užívání Služeb VHS-Převod na sjednanou nebo přidělenou diskovou kvótu (prostor na serveru).
 • 9.2 Zkušební období začíná běžet dnem doručení přístupových údajů (jména a hesla) uživateli, který se může kdykoliv přihlásit a užívat dostupných Služeb.
 • 9.3 Po uplynutí zkušební doby bude uživateli navrhnuta poskytovatelem cena v Kč za další úžívání Služeb a vystavena faktura dle zákonů České republiky.
  • 9.3.1 V případě, že uživatel s cenou za služby souhlasí, je povinnen poskytovali zaplatit sjednanou částku a tímto zaplacením vzniká mezi Poskytovatelm a uživatelem obchodní vztah (smlouva) na základě těchto všeobecných podmínek.
  • 9.3.2 V případě, že uživatel s cenou za služby nesouhlasí a nechce nadále Služeb VHS převod využívat není povinnen tuto fakturu zaplatit. V tomto případě dojde k okamžitému zrušení volných přístupů na server a k nenávratnému smazání veškerých uživatelských dat ze serveru.
 • 9.4 Smlouva na použití Služeb VHS převod se v tomto případě uzavírá na dobu trvání jednoho roku s automatickým prodloužením.
 • 9.5 Smlouvu lze kdykoliv svobodně a bez oboustranných smluvních pokut nebo sankcí vypovědět nebo pozměnit na základě písemné dohody s poskytovatelem.
 • 9.6 V případě odsoupení od smlouvy v průběhu trvání smlouvy se zaplacená částka ani její část uživateli nevrací.
 • 9.7 Uživatel, který si u poskytovatele objednal službu digitalizace analogový nebo jiných záznamů má automaticky zřízen poskytovatelem přístup ke své diskové kvótě na dobu 2 měsíců zdarma. Poskytovatel uživateli poskytne prostor pro uchování Videosouborů a tyto videosoubory, které vznikly při digitalizaci / videopřepisu VHS kazet nebo jiných analogových či digitálních nosičů nahraje na server a uživateli předá přístupy (jméno a heslo) s dalšími důležitými informacemi o všeobecných smluvních podmínkách apod.

10. Závěrečná ustanovení

 • 10.1.Tyto Podmínky a vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky. V případě soudního řešení sporů mezi Poskytovatelem a Uživatelem je příslušným Městský soud v Praze.
 • 10.2.Tyto Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Česká verze Podmínek je závazná a případné další jazykové verze těchto Podmínek jsou vyhotoveny pouze pro informaci.
 • 10.3.Jakákoliv komunikace mezi Uživatelem a Poskytovatelem probíhá elektronicky formou elektronické pošty (emailu).
 • 10.4.Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoli jednostranně změnit znění těchto Podmínek. Změny Podmínek nabývají účinnosti ke dni, který Poskytovatel určí, s tím, že ve vztahu ke každému jednotlivému Uživateli změny nabývají účinnosti pouze, pokud Uživatel se změnou Podmínek projeví souhlas. Za projevení souhlasu ze strany Uživatele se považuje pokračování ve využívání Služeb Poskytovatele ze strany Uživatele i po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změn Podmínek. Pokud Uživatel se změnami Podmínek nesouhlasí, je povinen se zdržet užívání služeb Poskytovatele po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změn Podmínek.
 • 10.5.Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že práva a povinnosti spojené se službami poskytovanými Poskytovatelem dle těchto Podmínek mohou být převedeny na třetí osoby, ať už dle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v účinném znění, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v účinném znění, či na základě jiných právních titulů. Převod nebo přechod práv a povinností Uživatele a Poskytovatele nemá vliv na platnost a účinnost těchto Podmínek.
 • 10.6.Pokud jakékoliv ustanovení těchto Podmínek je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení těchto Podmínek a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení těchto Podmínek. Poskytovatel v takovém případě nahradí takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení jiným ustanovením, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu původního ustanovení.

 

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 2.2.2017