VOP

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Služeb digitalizace poskytovaných fyzickou osobou Markem Kotalou, podnikajícím pod IČ:73912204 (dále jen jako „Zhotovitel“)

  1. 1.       Obecná ustanovení

1.1.    Všeobecné obchodní podmínky upravují vztah mezi Zákazníkem objednávajícím služby Zhotovitele.

1.2.    Zákazníkem je myšlena fyzická nebo právnická osoba podnikající nebo nepodnikající, která má zájem o digitalizaci audiovizuálních nosičů

1.3.    Digitalizace znamená přenos analogového či digitálního audiovizuálního záznamů z jednoho nosiče na druhý, přičemž se jedná zejména o přesun záznamů ze zastaralých typů nosičů (VHS, Hi8, Digital8, MiniDVD, 8mm filmové pásy, Diapozitivy, DVD aj.) na modernější nosič (HDD, Flash disk, DVD aj.)

 

 

  1. 2.       Objednávka, cena služeb a platební podmínky

2.1.    Na základě předešlých jednání mezi Zákazníkem a Zhotovitelem (telefonické, e-mailové, jiné) se uzavírá závazná objednávka, která se řídí těmito Všeobecnými smluvními podmínkami a občanským zákoníkem a to vždy okamžikem doručením/předáním audiovizuálních nosičů k digitalizaci Zhotoviteli.

2.2.    Cena služeb a rozsah služeb je předem se zákazníkem konzultován a zákazník s ní souhlasí podpisem Objednávkového listu nebo předáním audiovizuálních nosičů Zhotoviteli. Aktuální ceník je vždy zveřejněn na webových stránkách Zhotivitele (www.vhs-prevod.cz).

2.3.    Jednotlivé slevové akce, akční nabídky a slevy se nesčítají. Zákazníkovi je uznána vždy ta větší ze slevových možností. Zákazník nemá na slevu ze služby právní nárok a ta je poskytována Zhotovitelem výhradně volně a svobodně dle jeho soudu a možností.

2.4.    Po vyhotovení zakázky je Zákazník povinnen tuto uhradit hotově nebo bankovním převodem na základě podkladů, které mu byly předány Zhotovitelem a to neprodleně nebo dle splatnosti vystavené faktury.

 

  1. 3.       Ochrana osobních údajů a dat, třetí osoby a bezpečnost

3.1.    Osobními daty a údaji se v tomto smyslu myslí nejen údaje pro plnění a vyhotovení objednávky, ale zejména veškerá video a audio vizuální data a informace dostupná na všech předaných nosičích.

3.2.    Zákazník souhlasí se zpracováním svých osobních poskytnutých údajů, které jsou v takovém rozsahu, aby zhotovitel mohl řádně a včas vykonat a předat objednanou službu.

3.3.    Zákazník souhlasí se zařazením svých osobních údajů do databáze Zhotovitele k dalšímu použití výhradně Zadavatelem, zejména k opětovnému oslovení Zákazníka (newsletter).

3.4.    Žádná poskytnutá data ani z části nebudou předána, prodána, jinak poskytnuta třetím osobám bez písemného souhlasu Zadavatele.

3.5.    Vyjímku tvoří zaměstnanci nebo třetí strany, které spolupracují se Zhotovitelem na řádném splnění objednávky a tyto třetí strany mohou poskytnutá data použít pouze v míře potřebné pro plnění objednávky.

3.6.    V případě, že Zákazník předává své osobní data (audio vizuální nosiče) Zhotoviteli prostřednictvím smluvené přepravní služby (Zásilkovna, Česká Pošta, PPL aj.) je si vědom toho, že se přeprava, reklamace, náhrada škody a ochrana osobních údajů a dat apod. v čas přepravy (od předání od Zákazníka přepravní službe po převzetí Zhotovitelem a naopak) řídí Všeobecnými obchodními podmínkami dané přepravní služby a Zhotovitel nemůže nijak ručit za jejich bezpečnost a nenese zodpovědnost za jejich případné poškození či ztrátu.

3.7.    Zákazník ručí za to, že digitalizací jeho nosičů nebudou poškozena práva třetích stran a zavazuje se v případě porušení těchto podmínek uhradit Zhotoviteli veškeré škody a náklady, které by mohli vzniknout na základě uplatnění oprávněných nároků třetích stran. (např. Kopírování komerčního obsahu - nedovolené použití ochranných známek.

3.8.    V případě, že Zákazník předal Zhotoviteli také svůj vlastní moderní nosič pro uložení zdigitalizovaných dat (Externí HDD, Flash disk apod.), tak Zhotovitel jakkoliv neručí za aktuální data nalezená na tomto nosiči.

3.9.    V době vyhotovení objednávky, jsou nosiče uloženy na pobočce Zhotovitele a zabezpečeny proti krádeži, či živelným katastrofám.

3.9.1.  V případě poškození či ztráty, krádeže nosičů v době vyhotovení objednávky je Zákazník oprávněn vymáhat vzniklou škodu na Zhotoviteli pouze do výše ceny samotných nosičů nikoliv však náhradu škody za újmu nad ztrátou „vzpomínek“ (audiovizuálních záznamů).

 

  1. 4.       Doručení, přeprava a předání audio vizuálních nosičů (dat)

4.1.    Předání nosičů probíhá osobně na pobočce Zhotovitele, Českou Poštou, službou Zásilkovna, nebo na místě předem domluveném mezi Zákazníkem a Zhotovitelem

4.2.    Při využití služeb České Pošty či Zásilkovny jsou noče standardně pojištěny a přeprava se řídí Všeobecnými smluvními podmínkami přepravní společností a Zhotovitel neručí za jejich případné poškození či ztrátu.

4.3.    Doručení vyhotovené objednávky (předání zdigitalizovaných dat) probíhá stejným způsobem jakým byly Zhotoviteli doručeny / předány nosiče k digitalizaci, pokud si Zákazník nezvolí jinak.

4.3.1. V rámci doručení vyhotovené objednávky je Zhotovitelem využívána a nabízena také služba „Moje záloha“ která se řídí příslušnými Všeobecnými smluvními podmínkami užívání.

4.4.    Zákazník bere na vědomí, že v případě nevyzvednutí vyhotovené objednávky do 30-ti dnů od oznámení vyhotovení, má Zhotovitel nárok nosiče poskytnuté Zákazníkem zlikvidovat a náhradu případné neuhrazené pohledávky po zákazníkovi vymáhat. V tomto případě Zákazníkovi nevzniká žádný nárok na náhradu vzniklé škody.

 

  1. 5.       Kvalita a kompatibilita záznamů

5.1.    Zhotovitel provede objednávku řádně a včas dle předem domluvených termínů se Zákazníkem.

5.2.    Zhotovitel provede digitalizaci v maximální možné kvalitě, která mu je v současné době známa a pro kterou má dostatečné Hardwarové a Softwarové vybavení.

5.3.    Zákazník je obeznámen o kompatibilitách a možnostech přehrávání a úprav k typům moderních nosičů a jednotlivých video/audio souborů.

5.3.1. Jedná se zejména o typ souboru MP4, video kodek x.264, DVD video kodek mpeg2 ve formě VOB souborů na DVD apod.

 

  1. 6.       Odstoupení od smlouvy a reklamační podmínky

6.1.    Obě smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy bez udání důvodů a to kdykoliv.

6.2.    V případě odstoupení Zhotovitele tak Zákazníkovi nevzniká právo náhrady vzniklé škody.

6.3.    V případě odstoupení Zákazníka je Zhotovitel oprávněn požadovat náhradu vzniklé škody za započatou realizaci objednávky a to do maximální výše provedených prací dle aktuálního ceníku bez nároku na další pokuty nebo poplatky.

6.4.    Zákazník je oprávněn službu digitalizace či vadný moderní nosič reklamovat:

6.4.1. V případě, že nový moderní nosič zakoupený u Zhotovitele nefunguje nebo přestal pracovat. V tomto případě, se jedná o reklamaci zboží, které se řídí příslušnými zákony České republiky. Zhotovitel nenese zodpovědnost za ztrátu dat na tomto nosiči a Zákazníkovi, je vždy doporučeno mít svá data minimálně ve dvou kopiích na různých nosičích.

6.4.2. V případě, že má Zákazník podezření na chybně, či nedokonale provedenou objednávku (digitalizaci). V tomto případě Zhotovitel celou situaci prošetří, posoudí a navrhne Zákazníkovi možná řešení.

 

  1. 7.       Závěrečná ustanovení

7.1.    Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.1.2018

7.2.    Vztahh mezi Zhotovitelem a Zákazníkem se řídí právním řádem České republiky. V případě soudního sporu je příslušným Městský soud v Praze

7.3.    Tyto podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

7.4.    Zhotovitel si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv jednostranně změnit

7.5.    Zhotovitel si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku od Zákazníka bez udání důvodů.